fbpx
 
Bevindt zich onderaan de pagina!

Maak je keuze

Aanvullende actievoorwaarden ‘Groener reizen quiz’ 2013

1. Toepasselijkheid

 

1.1

Deze aanvullende actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Groener reizen quiz’ actie (hierna ‘Actie’) georganiseerd door het merk GreenSeat. GreenSeat is een merk van Climate Neutral Group B.V. Naast deze aanvullende actievoorwaarden gelden algemene actievoorwaarden, die onder het onderdeel ‘Actie’ op greenseat.com worden gepubliceerd. De Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Actievoorwaarden’.

1.2

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt wat in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3

Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

2. Aanbieder

 

De Actie wordt georganiseerd door GreenSeat. GreenSeat is een merk van Climate Neutral Group B.V.. GreenSeat is gevestigd aan de Donkerstraat 19a, 3511 KB, Utrecht. Bereikbaar via 030-2326171 en www.greenseat.nl.

3.1. Deelname aan de actie is mogelijk door de quiz volledig af te ronden op facebook of op groenerreizenquiz.greenseat.nl.

3.2. Enkel personen kunnen deelnemen aan de actie, organisaties zijn uitgesloten van deelname.

3.3. Een persoon kan maar een keer deelnemen aan de actie. Wel heeft een persoon 3 pogingen om een goede score te behalen.

3.4. Aan deelname zitten geen kosten verbonden.

Prijzen

4.1 Prijzen van deze actie worden ter beschikking gesteld door GreenSeat en haar partners.

4.2. Winnaars van een prijs kunnen de prijzen na toewijzing bij de desbetreffende uitvoerende partners in ontvangst nemen.

4.3. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de afhandeling van de prijs ligt bij de desbetreffende partner die de prijs ter beschikking stelt.

4.3. Door deelname aan deze actie zijn de volgende prijzen te winnen:

– Eén grote prijs van eén reis naar Costa Rica voor twee personen met vertrek vanuit Nederland ter waarde van €4000,00.
– Tien kleine prijzen: 10 keer een groener-op-reischeque ter waarde van €100,00.

Winnaars

5.1. De winnaars worden bepaald aan de hand van een trekking.

5.2. De trekking van de grote prijs: Van elke deelnemer wordt de hoogste behaalde score gebruikt. Het aantal goede antwoorden bepaald het aantal keer dat een persoon wordt opgenomen in de trekking. Bij 1 van de 5 vragen goed, zit een persoon dus 1 keer in de trekking. Bij 5 van de 5 vragen goed, zit een persoon dus 5 keer in de trekking. Trekking van de winnaar van de grote prijs vindt plaats in de 3de of 4de week van april 2013. De winnaars zullen hierop zo snel mogelijk benaderd worden.

5.3. De trekking van de kleine prijzen: Tijdens de actieperiode wordt elke week een winnaar van de groener-op-reischeque getrokken uit de deelnemers van die week. Er vinden in totaal 10 trekkingen plaats, per prijs wordt er 1 winnaar aangewezen. De winnaars zullen hierop zo snel mogelijk benaderd worden.

 

 

Algemene actievoorwaarden GreenSeat

 

1. Toepasselijkheid

 

1.1

Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door het merk GreenSeat te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna de ‘Actie’). GreenSeat is een merk van Climate Neutral Group B.V. Naast deze Actievoorwaarden gelden per Actie aanvullende voorwaarden, die onder het onderdeel ‘Actie’ op greenseat.com worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Actievoorwaarden’.

1.2

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt wat in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3

Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

2. Aanbieder

 

De Actie wordt georganiseerd door GreenSeat. GreenSeat is een merk van Climate Neutral Group B.V. GreenSeat is gevestigd aan de Donkerstraat 19a, 3511 KB, Utrecht. Bereikbaar via 030-2326171 en www.greenseat.nl.

3. Deelname

 

3.1

Per Actie wordt op www.greenseat.nl vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2

Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

 

4. Deelnamekosten

 

4.1

Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan kosten in verband met van het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in de aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.

4.2

De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende Actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt, zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

5. Bepaling van de winnaars

 

Tenzij anders vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een deurwaarder of notaris. Per Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer, en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

 

6. Bekendmaking winnaars

 

6.1

De winnaars zullen vermeld worden op de website van GreenSeat en zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer.

6.2

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

7. Prijzen

 

7.1

Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen gewonnen kunnen worden.

7.2

Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben; b) een geldig e-mailadres op te geven; c) correcte NAW-gegevens op te geven.

7.3

Binnen enkele weken na de trekking zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

7.4

Indien een winnaar niet binnen een redelijke termijn heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt GreenSeat zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

7.5

Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen.

7.6

Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). De eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties komen voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

 

8. Kansspelbelasting

 

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door GreenSeat. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

 

9. Medewerking prijswinnaars

 

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. GreenSeat is gerechtigd deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. GreenSeat is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 

10. Uitsluiting deelname

 

10.1

Na het winnen van een prijs in een Actie van GreenSeat is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe acties van GreenSeat waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

10.2

Medewerkers van GreenSeat en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

10.3

GreenSeat behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

 

11. Privacy

 

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van Climate Neutral Group, de moederorganisatie van GreenSeat, van toepassing. Dit statement is terug te vinden op https://greenseat.nl/privacy-statement/. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd.

 

12. Aansprakelijkheid

 

Behalve in geval van opzet of grove schuld is GreenSeat niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • gebreken aan de prijs;
  • te late ontvangst van de prijs;
  • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
  • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

 

13. Wijzigingen

 

13.1

GreenSeat heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.greenseat.nl bekend gemaakt.

13.2

GreenSeat behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

 

14. Klachten

 

14.1

Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: GreenSeat, t.a.v. Afdeling Communicatie / promotie GreenSeat, Postbus 19110
3501 DC Utrecht, e-mail: info@greenseat.com

14.2

GreenSeat zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

 

15. Slot

 

15.1

Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

15.2

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3

In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist GreenSeat.

Confidental Infomation